Rekisteriseloste

Kuvaamme tässä tietosuojaselosteessa, miten Catedral Groupilla käsitellään kuluttajien sekä yritysten, muiden yhteisöjen ja sidosryhmien yhteyshenkilöiden henkilötietoja. Asiakaslähtöisyys ja laadukkuus on keskeisiä arvojamme: käsittelemme tietojasi vastuullisesti ja haluamme olla luottamuksesi arvoinen. Voit itse vaikuttaa siihen, miten tietojasi käsitellään.

Tietosi tallentuvat kun esimerkiksi otat meihin yhteyttä, annat meille palautetta tai kun olet meihin yhteydessä yhteydenottolomakkeen kautta. Käsittelemme tietojasi sopimuksen tai palvelujen toteuttamisessa ja asiakasviestinnässämme sekä asiakaspalvelussa. Lisäksi voimme mahdollisesti kohdentaa antamasi tietojen avulla viestintää ja markkinointia sinulle sopivaksi.

Tämä on Catedral Group Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen informointiasiakirja.

Päivitetty: 14.1.2022

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: Catedral Group Oy (3136810-7)
Osoite: Hämeentie 97-99, 00550 HELSINKI
Sähköposti: maarit@catedral.fi
Yhteyshenkilö: Maarit Parikka

2. Rekisteriöidyt

Rekisterissä käsitellään asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme yhteystietoja.

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta asiakassuhteen aikana, sen ylläpito ja kehittäminen sekä markkinointi ja viestintä myös päättyneiden asiakassuhteiden dokumentaation hallinta henkilötietojärjestelmässä.

Henkilötietojen käsittely perustuu Catedral Group Oy ylläpitämään asiakasrekisteriin sekä sopimuksen täytäntöönpanoon.

Keräämme sinusta tietoja muun muassa silloin kun; 

 1. Olet Catedral Groupin kuluttaja- tai yritysasiakas tai muun sidosryhmämme yhteyshenkilö tai olet meihin yhteydessä edustamasi yhteisön edustajana; tai jaat, julkaiset kommentoit tai lähetät viestin Catedral Groupin sosiaalisen median kanavissa halutessasi yhteydenoton tai asiakaspalvelua.
 2. Olet Catedral Groupin asiakas, jolloin tietojasi kerätään asiakasrekisteriin laskuttamista varten
 3. Catedral Group Oy:n toimesta mahdolliseen tiedottamiseen, viestintään, ilmoittautumisiin ja muuhun yhteistyöhön.
 4. Jätät meille yhteydenottopyynnön tai otat muutoin yhteyttä Catedral Groupiin

Henkilö tai yritys antaa asiakassuhdetta solmittaessa luvan henkilötietojen käsittelyyn. Henkilö antaa luvan henkilötietojen käsittelyyn yllämainituissa tapauksissa. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Käsittelemämme tiedot voivat vaihdella sen mukaan, mitä palvelujamme käytät ja miten käytät niitä. Voit itse vaikuttaa siihen, millaista tietoa keräämme. Osan tiedoista saamme sinulta suoraan kun esimerkiksi jätät yhteystietosi meille yhteydenottoa varten. Rekisterissä käsitellään henkilö- ja yhteystietoja sekä muita asiakassuhteen ylläpitoon , laskuttamiseen tai tapahtumien ilmoittautumisiin liittyviä tarpeellisia tietoja.

Näitä tietoja ovat:

 • Rekisteröidyn etu- ja sukunimi
 • Rekisteröidyn osoite
 • Rekisteröidyn sähköpostiosoitteet
 • Rekisteröidyn puhelinnumero
 • Sekä muita samankaltaisia yhteystietoja
 • Rekisteröidyn työpaikkatiedot
 • Sähköisen viestinnän tunnistetiedot, joita ovat verkossa toimivien järjestelmien ns. normaalit lokitiedot (esim. IP-osoitteet)
 • Keräämme myös asiakaspalautteet ja muut yhteydenotot.
 • Laskutustiedot, koska palveluidemme maksutapa on lasku.
 • Keräämme asemasi edustamasi yhtiössä tai muussa yhteisössä sekä kyseisen yhteisön nimen ja yhteystiedot silloin, kun olet tekemisessä kanssamme yrityksesi tai muun yhteisön tai sidosryhmän edustajana. Keräämme myös muita tietoja, jotka ovat tarpeellisia Catedral Groupin ja edustamasi yhtiön tai muun yhteisön suhteen hoitamiseksi.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan käyttäjiltä itseltään.

6. Henkilötietojen suojaaminen, tietoturva ja luovuttaminen kolmansille tahoille

Tietojasi käsitellään Catedral Groupin sisällä. Voimme luovuttaa tietojasi esimerkiksi viranomaisille, mikäli lainsäädäntö velvoittaa meitä luovuttamaan tiedot. Lisäsi voimme luovuttaa tietojasi mahdollisen liiketoiminnan myynnin tai muun yritysjärjestelyn yhteydessä liiketoiminnan ostajalle tai muulle yritysjärjestelyyn liittyvälle relevantille taholle.
Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Yrityksen käyttämään Järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja yritykseen liittyvien työtehtävien hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. Yrityksen jäsenillä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasanasuojaus. Yrityksen ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot salataan. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat ovat salattu.

7. Kolmansien osapuolien käyttämät evästeet ja keräämät tiedot

Käytämme sosiaalisen median liitännäisiä, joilla mahdollistetaan palvelumme toimiminen esimerkiksi Facebookin kanssa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että sinulla on mahdollisuus käyttää esimerkiksi jaa- ja tykkää -painikkeita verkko- ja mobiilipalveluissamme. Jos käytät em. toiminnallisuuksia tai jos olet antanut suostumuksesi evästeiden käyttöön, voivat nämä palveluntarjoajat vastaavalla tavalla kerätä tietoja verkkopalveluidemme käytöstä.
Catedral Group ei ole vastuussa kolmansien osapuolten tietojen käsittelystä, evästeistä tai muista seurantatekniikoista. Näissä tapauksissa sovelletaan kolmansien osapuolten omia tietosuojakäytäntöjä ja käyttöehtoja. Suosittelemme tutustumaan kyseisten kolmansien osapuolten tietosuojakäytäntöihin ja käyttöehtoihin (Google, Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube).

8. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta muille tahoille.

9. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin Rekisteröity on asiakassuhteessa Catedral Group Oy:n kanssa.

Asiakassuhteen päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan asiakassuhteen päättymisestä Yrityksen oikeutetun edun perusteella, ts. mahdollisiin oikeusvaateisiin puolustautumisen takia (KKO 2017:15). Henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai Yrityksen sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa Yritykselle kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit). Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
 • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Yrityksen käsittelemät henkilötiedot
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä
 • vaatia henkilötietojensa poistamista
 • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen
 • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Yrityksen oikeutettu etu
 • saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot Yritykselle. Yritys käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja – vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot -kohdan mukaisesti. Yritys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yritys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

11. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

12. Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse Maarit Parikalle osoitteeseen maarit@catedral.fi Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen: Catedral Group Oy Maarit Parikka, Hämeentie 97-99, 00550 HELSINKI . Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.